XEOMIN® 100 LD50 jednotiek prášok na injekčný roztok

 

 

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Jedna injekčná liekovka obsahuje 100 LD50 jednotiek* neurotoxínu Clostridium botulinum typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín**.

  • *   Jedna jednotka zodpovedá strednej letálnej dávke (LD50), keď sa rekonštituovaný liek podá injekčne intraperitoneálne myši za definovaných podmienok
  • **  Botulínový neurotoxín typu A, očistený od kultúr Clostridium botulinum (kmeň Hall)

 

 

Indikácie

XEOMIN je indikovaný dospelým na symptomatickú liečbu:

 

  • blefarospazmu a hemifaciálneho spazmu,
  • cervikálnej dystónie s prevládajúcou rotačnou formou (spastický tortikolis),
  • spasticity hornej končatiny a
  • chronickej sialorey v dôsledku neurologických porúch

 

Viac odborných informácií nájdete v SPC.