+421 2 5556 3810
Kontakt

Podmienky používania

Informácie, dokumenty a grafiky („obsah“) zverejňované spoločnosťou DESITIN PHARMA s.r.o., IČO: 44 600 607, so sídlom Trojičné námestie 13, 821 06 Bratislava, Slovenská republika („Desitin") na webových stránkach https://www.desitin.sk(„stránky") slúžia rýdzo informačným účelom a nemôžu, a nemajú nahrádzať odporúčanie lekára. Neslúžia pre samodiagnostiku a nemajú byť prípravou na ošetrenie bez lekárskeho dohľadu. Lekárske alebo iné rady alebo odporúčania sa na stránkach neudeľujú. Vlastný obsah zodpovedá platným právnym predpisom a je určený výhradne pre prezeranie používateľov pristupujúcich k stránkam zo Slovenskej republiky. 

Užívaním webu súhlasíte s obsahom týchto Podmienok používania spoločnosti Desitin v aktuálne platnom znení. Práva a povinnosti spoločnosti Desitin, ako aj všetkých užívateľov, ktorí navštívili stránky sa riadia týmito Podmienkami používania. Vstupom na ktorúkoľvek zo stránok spoločnosti Desitin a použitím akejkoľvek informácie umiestnenej na stránkach používateľ vyjadruje súhlas a zaväzuje sa dodržiavať tieto Podmienky používania. Zverejnenie akéhokoľvek ustanovenia na stránkach s výnimkou týchto Podmienok používania nepredstavuje právne ustanovenie smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou Desitin a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Desitin si vyhradzuje právo čas od času meniť obsah týchto Podmienok používania  a prispôsobiť ich právnemu a  technickému vývoju.  Udržujte si, prosím, pravidelne prehľad o aktualizáciách týchto Podmienok používania. 

1. Autorské právo 

Webové stránky spoločnosti Desitin poskytujú užívateľom okrem iného aj prístup k autorsky chránenému materiálu ako napríklad k redakčným príspevkom alebo tvorbe webových stránok a iným formám jazykových alebo obrazových diel.  Desitin povoľuje fyzickým osobám vrátane samostatne zárobkovo činných osôb ako aj právnickým osobám respektíve iným užívateľom (napr. lekárom, lekárnikom a ďalším inštitúciám, ako sú zdravotné poisťovne, charitatívne organizácie, svojpomocné skupiny) stiahnuť si v rámci svojho vlastného oprávnenia takýto obsah do počítača a vytlačiť si ho. Použitie uvedeného materiálu však môže slúžiť výhradne len na osobnú potrebu. Poznámka o autorskom práve Desitin Pharma s.r.o. musí byť obsiahnutá na každej súkromnej kópii alebo jej časti v podobe odpovedajúcej poznámke o Copyrightu (viď tiež č. 10). Užívateľ nie je oprávnený k ďalším užívateľským postupom ako je menenie, kopírovanie, predaj alebo verejné predvádzanie webových stránok a obsahu (celkovo alebo čiastočne).

2. Práva k ochranným známkam a iné práva duševného vlastníctva 

Názvy produktov menované na stránkach sú bez ohľadu na veľkosť písma alebo prítomnosť symbolu ochrannej známky ochrannými známkami spoločnosti Desitin, spriaznených spoločností alebo zmluvných partnerov/poskytovateľov licencie. Neoprávnené použitie týchto ochranných známok je prísne zakázané a bude postihované podľa platného práva Slovenskej republiky. To isté platí aj pre všetky ostatné ukazovatele, ktoré síce nie sú názvami produktov, ale sú tiež chránené, ako napríklad značka a obchodné označenie „Desitin". Niektoré stránky týchto stránok navyše obsahujú obrázky alebo popisy produktov, ktoré sú chránené v Spolkovej republike Nemecko a ďalších krajinách, a sú majetkom spoločnosti Desitin Arzneimittel GmbH alebo sa ich práva smú použiť iba so súhlasom tretích osôb výhradne na stránkach. Bez písomného súhlasu spoločnosti Desitin tieto nesmú byť použité.

3. Prístupnosť webových stránok 

Desitin sa snaží zabezpečiť trvalú dostupnosť stránok. Nie je však vylúčené, že stránky https://www.desitin.sk budú dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia nedostupné z technických dôvodov alebo na účely údržby. Používateľ nemá nárok na neprerušovanú dostupnosť obsahu stránok. Používateľ nemá právo vznášať nároky na nepretržitú dostupnosť stránok. Používateľ je zodpovedný za zabezpečenie vlastného pripojenia na internet. Spoločnosť Desitin nenesie zodpovednosť za poruchu, ako ani za prístup používateľa na internet z technických dôvodov.

4. Aktuálnosť informácií na stránkach 

Informácie dostupné na stránkach podliehajú neustálym zmenám a sú pravidelne aktualizované. Spoločnosť Desitin si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny obsahu alebo designu stránok.

5. Vylúčenie zodpovednosti 

Spoločnosť Desitin nezodpovedá za správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu na stránkach. Obsah zverejnený na stránkach môže preto obsahovať najmä redakčné, technické alebo pravopisné chyby. Spoločnosť Desitin vyvíja primerané úsilie, aby aktualizovala stránky, ale neposkytuje žiadne vyhlásenia a záruky vo vzťahu k presnosti alebo neexistencii chýb. Používanie stránok je preto vždy na vlastné riziko používateľa.

Zodpovednosť Desitinu je obmedzená iba na prípady úmyselného alebo hrubo nedbanlivého spôsobenia škody rovnako ako na ručenie podľa záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Desitin neručí za prípadné priame, nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z prístupu a používania stránok alebo použitia informácií, dokumentov, upozornení alebo doporučení zverejnených na týchto webových stránkach.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, zodpovednosť Desitin za porušenie povinností, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Desitin a používateľom, a na jej dodržiavanie sa používateľ môže pravidelne spoliehať („podstatné zmluvné záväzky“) ostáva nedotknutá. V prípade porušenia podstatných zmluvných záväzkov sa však nároky používateľa na náhradu škody obmedzujú na náhradu predvídateľných škôd typických pre takéto zmluvné vzťahy. Rovnaké obmedzenia zodpovednosti sa uplatnia v prípade porušenia povinností zo strán zástupcov spoločnosti Desitin. Spoločnosť Desitin nenesie zodpovednosť za nepovolané prístupy tretích strán k obsahu stránok a možný prenos počítačových vírusov, počítačových červov, trójskych koní a ďalších škodlivých programov. Používateľ je povinný urobiť opatrenia na ochranu vlastného zariadenia pred týmito škodlivými programami, najmä nainštalovať antivírusový softvér a používať vždy aktuálne antivírusové databázy.

6. Zodpovednosť za obsah a odkazy tretích strán  

Za obsah zverejnený na stránkach používateľom alebo tretími stranami („obsah tretích strán“) zodpovedá spoločnosť Desitin iba v súlade so zásadami stanovenými v bode 5 týchto Podmienok používania. Spoločnosť Desitin nie je povinná sledovať obsah tretích strán s ohľadom na jeho úplnosť, presnosť aktuálnosť, ochranu práv tretích strán a s ohľadom na jeho súlad s právnymi predpismi, inými záväznými pravidlami alebo profesnou etikou, ako ani tento obsah bez dôvodu kontrolovať. V súlade s týmto bodom spoločnosť Desitin nezodpovedá ani neposkytuje žiadne záruky za úplnosť, presnosť, aktuálnosť či zákonnosť obsahu tretích strán.

Stránky obsahujú okrem iného aj elektronické odkazy („odkazy“) na obsah externých internetových stránok. Tieto odkazy slúžia výhradne na informačné účely, a ako doplnková služby pre používateľa, a teda ich obsah nemôže byť považovaný odporúčanie alebo schvaľovanie prepojeného obsahu spoločnosťou Desitin. V čase prepojenia spoločnosti Desitin s obsahom tretích strán nebol na odkazovaných webových stránkach viditeľný žiadny nezákonný obsah. Spoločnosť Desitin nemá žiadny vplyv na design alebo obsah prepojených webových stránok. Za design a obsah prepojených webových stránok sú výhradne zodpovední ich prevádzkovatelia. Spoločnosť Desitin preto nezodpovedá ani neposkytuje žiadne záruky za existenciu, presnosť, úplnosť, aktuálnosť alebo zákonnosť designu a obsahu prepojených webových stránok. Rovnako Desitin nezodpovedá za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah ani za škody spôsobené používaním prepojeného obsahu.

7. Celosvetovo predávané produkty 

Stránky môžu obsahovať informácie výrobkoch a službách, ktoré sú uvádzané na trh po celom svete, z ktorých však nemusia byť všetky dostupné vo všetkých lokalitách. Odkaz na výrobok alebo službu na webovej stránke Desitin neznamená, že tieto výrobky alebo služby sú k dispozícii v mieste používateľa.

Informácie zverejnené na týchto stránkach sú založené na registračných dokladoch platných pre Slovenskú republiku. Používatelia webových stránok, ktorí nemajú bydlisko v Slovenskej republike, si preto musia dať pozor na to, že niektoré z výrobkov uvedených na stránkach možno nie sú schválené v ich krajine, môžu podliehať  líšiacim sa zákonným predpisom, čo môže v konečnom dôsledku viesť k potrebe použitia odchylných informácií o produktoch

8. Odkazy na tieto stránky 

Odkazy na webové stránky Desitin sú dovolené na domovskú stránku, ako aj na jej podstránky (tzv. "hlboké linky" alebo "deep links"), ak:
(a) hlboko prepojená stránka Desitin obsahuje odkaz na svoju vlastnú domovskú stránku, a
(b) internetová adresa hlboko prepojenej webové stránky Desitin je pre užívateľa zreteľne rozpoznateľná.

Nedovolené sú napríklad odkazy na časti stránok Desitin, ako napríklad na rámy („frames“), vložené prvky („includes“), vyskakovacie stránky („pop- ups“) alebo súbory pdf.

Integrácia stránok Desitin alebo ich častí do webových stránok tretích strán prostredníctvom rámov („frames“), vložený prvkov („includes“), odkazov inline („inline links“) alebo podobné špeciálne postupy nie sú povolené. Výnimky z tohto pravidla vyžadujú, aby bol k dispozícii predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Desitin.

Spoločnosť Desitin neskúmala webové stránky tretích strán, ktoré odkazujú na jej stránky, a nie je zodpovedná za obsah takýchto iných webových stránok.

9. Adresáti webových stránok 

Tieto stránky spoločnosti Desitin a na nich publikovaný obsah sú výhradne určené adresátom v Slovenskej republike.

10. Ochrana údajov / osobné údaje 

Platia ustanovenia o ochrane údajov v Slovenskej republike, predovšetkým všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri používaní stránok nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Desitin.