+421 2 5556 3810
Kontakt

Ochrana údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľov tejto webovej stránky má pre spoločnosť DESITIN PHARMA s.r.o., IČO: 44 600 607, so sídlom Trojičné námestie 13, 821 06 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Desitin“) zásadný význam. Nasledovné oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, aké osobné údaje používateľov sa získavajú z webovej stránky https://www.desitin.sk a ako sa používajú.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom na účely spracovania vašich osobných údajov v súvislosti s touto online ponukou je spoločnosť Desitin; výnimky sú vysvetlené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Naše kontaktné údaje sú nasledovné:

DESITIN PHARMA s.r.o.
Trojičné námestie 13,
Bratislava 821 06
Slovenská republika
Tel.:  +421 2 5556 3810
E-mail: desitin@desitin.sk

2. Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov alebo vo všeobecnosti o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Desitin sa obráťte, prosím, na našu zodpovednú osobu:

DESITIN PHARMA s.r.o.
Trojičné námestie 13,
Bratislava 821 06
Slovenská republika
E-mail: desitin@desitin.sk

3. Spracovanie osobných údajovy

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, fotografie alebo online identifikátory. Pri spracúvaní osobných údajov to napríklad znamená, že získavame, uchovávame, využívame, prenášame alebo vymazávame takéto údaje. V ďalšom texte najprv vymedzíme účely spracovania a právne základy spracovania; potom sa budeme zaoberať podrobnosťami jednotlivých kategórií nami získavaných osobných údajov.

3.1 Účely spracovania a právne základy spracúvania osobných údajov

My a nami kontrahovaní poskytovatelia služieb spracúvame vaše osobné údaje na účely spracúvania uvedené nižšie. Poukazujeme na to, že podľa „oprávneného záujmu“ ako právneho základu si môžete uplatniť osobitné právo namietať proti spracúvaniu (pozri časť 9. „Vaše práva a postavení dotknutej osoby“):

ČísloÚčel spracovaniaPrávny základ spracovaniaPopis oprávneného záujmu pri spracovaní (v relevantných prípadoch)
1.Poskytovanie webovej stránky pre širokú verejnosť podľa našich Podmienok používaniaPlnenie zmluvy (pre registrovaných používateľov), resp. náš oprávnený záujem (pre neregistrovaných používateľov)Máme oprávnený záujem na zabezpečovaní prístupu k internetovému obsahu aj pre neregistrovaných používateľov s cieľom všeobecne informovať o našom podniku.
2.Získavanie štatistických informácií o používaní webovej stránky (tzv. webová analytika)Oprávnený záujemMáme oprávnený záujem na získavaní informácií o používaní webovej stránky, najmä s cieľom zlepšiť našu ponuku.
3.Webtracking pomocou bežných nástrojov a služieb pre webovú analýzy (Google Analytics)Súhlas
4.Sledovanie porúch a zaručenie bezpečnosti systému vrátane odhaľovania a sledovania pokusov o neoprávnený prístup a prístupov na náš webový serverPlnenie našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti osobných údajov a náš oprávnený záujemMáme oprávnený záujem na odstraňovaní porúch, na zaručení bezpečnosti systému, ako aj na odhaľovaní a sledovaní neoprávnených prístupov alebo pokusov o prístup.
5.Zabezpečenie a obhajovanie našich právOprávnený záujemMáme oprávnený záujem na uplatňovaní našich práv a na ich obhajovaní.

3.2 Automaticky zhromažďované osobné údaje (logovacie súbory servera)

Počas vašej návštevy webovej stránky spoločnosť Desitin automaticky získava a zhromažďuje nasledovné prístupové údaje, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť systému a bezpečnosť dát v tzv. logovacích súboroch (logfiles) webového servera. Patria sem konkrétne nasledovné údaje:

 • doména a hostiteľ, odkiaľ používate internet,
 • internetová adresa webovej stránky, z ktorej ste sa cez odkaz dostali na túto webovú stránku,
 • dátum a čas návštevy webových stránok,
 • doba trvania a výber navštívených webových stránok na našej webovej stránke,
 • objem prenesených dát,
 • adresa internetového protokolu (IP) vášho počítača alebo koncového zariadenia,
 • operačný systém a informácie o používanom prehliadači, vrátane prípadných nainštalovaných prídavných funkcií, a
 • stavový kód http (napríklad „Žiadosť úspešná” alebo „Požadovaný súbor nebol nájdený”).

Protokolové súbory sa uchovávajú po dobu siedmich dní na účel sledovania porúch a zaručenia bezpečnosti systému vrátane odhaľovania a sledovania pokusov o neoprávnený prístup a prístupov na náš webový server, po uplynutí tejto doby sa vymažú, pokiaľ do tohto momentu nevznikne podozrenie o neoprávnenom prístupe na naše webové servery. Protokolové súbory sa analyzujú iba v takýchto prípadoch podozrenia a analyzujú ich iba oprávnené osoby. Protokolové súbory, ktoré je potrebné ďalej uchovávať pre potreby prípadného dokazovania, nebudú vymazané až do objasnenia konkrétneho prípadu a v požadovanom rozsahu môžu byť postúpené vyšetrovacím orgánom alebo právnym zástupcom. Protokolové súbory sa ďalej uchovávajú na účely webovej analytiky, ale bez (úplnej) adresy IP, aby nebolo možné prijímať závery týkajúce sa konkrétneho používateľa. Na účely webovej analytiky sa súbory vyhodnocujú iba v súhrnnej forme (podrobnosti sú uvedené v časti 5. "Webová analytika").

3.3 Spracúvanie ostatných osobných údajov

Osobné alebo obchodné údaje sa od vás získavajú iba vtedy, ak nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad keď sa zaregistrujete u spoločnosti Desitin, objednáte si brožúry, alebo pošlete spoločnosti Desitin dopyt prostredníctvom kontaktného formulára. Tieto údaje sa v súlade s právnymi predpismi získavajú, spracúvajú. zhromažďujú a používajú iba v potrebnom rozsahu na konkrétny účel (napr. plnenie zmluvy), alebo na základe vášho súhlasu (napríklad pri spracúvaní objednávky brožúry, pri zaregistrovaní a následnom overení prístupového oprávnenia v chránených zónach na našej webovej stránke, alebo pri odpovedi na dopyt). Nevzniká žiadne prepojenie medzi vašimi údajmi a automaticky získavanými údajmi.

3.4 Príjemca osobných údajov

3.4.1 Poskytovanie osobných údajov iným prevádzkovateľom

K prenosu vašich osobných údajov v zásade dochádza iba v rozsahu potrebnom na konkrétny účel a iným prevádzkovateľom iba v prípadoch, keď je prenos potrebný na plnenie zmluvy, kde máme my alebo tretia strana máme oprávnený záujem na takomto poskytnutí, alebo kde ste udelili váš súhlas na tento účel. Okrem toho je možné osobné údaje preniesť iným prevádzkovateľom v prípadoch, kedy nám povinnosť poskytnúť údaje ukladajú právne predpisy, alebo nám táto povinnosť vyplýva z právoplatných rozhodnutí verejných orgánov alebo súdov príslušných na rozhodovanie.

3.4.2 Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Desitin si vyhradzuje právo využiť na spracúvanie osobných údajov poskytovateľov služieb. V týchto prípadoch spoločnosť Desitin uzatvorí zmluvy o spracúvaní s poskytovateľmi služieb v  potrebnom rozsahu.

V konkrétnych podmienkach ide o nasledovné typy poskytovateľov služieb:

 • poskytovatelia IT služieb (technická podpora), Nemecko,
 • dodávatelia analytických nástrojov so sídlom v Nemecku alebo v Spojených štátoch americkýchu (podrobnosti viď časť 5. "Webová analytika").

3.4.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom mimo EHP

Osobné údaje môžeme poskytovať aj príjemcom so sídlom mimo Európsku úniu alebo EHP v tzv. tretích krajinách (napríklad poskytovateľom služieb, ktorí pre nás pracujú ako sprostredkovatelia). V takom prípade sa ešte pred poskytnutím osobných údajov uistíme o zárukách, že buď je na strane príjemcu zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov (napríklad na základe rozhodnutia Európskej komisie o zodpovedajúcej ochrane v súlade s Článkom 45 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), alebo na základe dohody o tzv. štandardných zmluvných doložkách EÚ schválených Európskou komisiou vo vzťahu k príjemcovi v súlade s Článkom 46 GDPR), alebo ak ste udelili s poskytnutím váš výslovný súhlas.

Máte právo od nás získať prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu konkrétne dohodnutých pravidiel zabezpečujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Na tento účel použite, prosím, údaje uvedené v časti 1. „Prevádzkovateľ osobných údajov“).

3.5. Doba uloženia a uchovávania osobných údajov

V zásade platí, že vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na zabezpečenie fungovania tejto webovej stránky a na poskytovanie súvisiacich služieb, alebo ak máme oprávnený záujem na ďalšom uchovávaní (napríklad, naďalej môžeme mať oprávnený záujem na poštovom marketingu aj po splnení zmluvy). Vo všetkých ostatných prípadoch vymazávame vaše osobné údaje s výnimkou údajov, ktoré musíme naďalej uchovávať na účely splnenia zákonných povinností (vzhľadom na lehoty stanovené na uchovávanie údajov podľa daňových a obchodných právnych predpisov sme napríklad povinní určitú dobu uchovávať dokumenty, napr. zmluvy, napr. 10 rokov od ich splnenia).

Na uchovávanie údajov platia nasledovné konkrétne lehoty:

 • automaticky získavané údaje (z dôvodov bezpečnosti): 7 dní,
 • nástroj analytiky Google Analytics (viď. časť 5 „Webová analytika“): údaje sa natrvalo uchovávajú v anonymizovanej forme.

Informácie o dobe uchovávania súborov cookies, ktoré používame, nájdete v nasledujúcej časti 4. „Cookies“.

4. Cookies

Niektoré webové stránky, na ktoré sa odkazuje na webovej stránke spoločnosti Desitin, používajú tzv. „cookies". Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa pri návšteve webovej stránky. Súbory cookies môžu ukladať rôzne kategórie údajov a pomáhajú sprístupniť prídavné funkcie (vďaka čomu sú webové stránky celkovo užívateľsky komfortnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie).

Používame tzv. „krátkodobé súbory“ (session cookies), ktoré sa pri zatvorení prehliadača automaticky vymažú.

Spoločnosť Desitin tiež používa tzv. analytický súbor cookie (analysis cookie) v spojení s webovou analytikou (viď časť 5. "Webová analytika").

V ďalšom texte uvádzame prehľad nami používaných súborov cookies, vďaka čomu získate informácie o účele a kategórii príslušného súboru cookie a o dobe uchovávania.

Účel súboru
cookie
Kategória
súboru cookie
Názov aplikácieNázov súboru cookieDoba
uchovávania
Funkčný súbor cookiedlhodobýOdkaz na súbor cookiecb-enabled1 rok
Funkčný súbor cookiedočasnéSlužba Google Analytics (výkon)_gat_gtag_UA_105876084_11 minúta
AnalytikadočasnéSlužba Google Analytics (výkon: ak sa používa prostredníctvom funkcie Google day manager)dc_gtm<property-id1 minúta
AnalytikadočasnéSlužba Google Analytics (rozdiely medzi používateľmi)_gid1 deň
AnalytikadlhodobýSlužba Google Analytics (rozdiely medzi používateľmi)_ga2 roky

Samozrejme, svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby si naše súbory cookies na váš pevný disk neukladal, a to voľbou nastavení prehliadača na „Neprijímať cookies“. Dovoľujeme si upozorniť, že ak zakážete používanie súborov cookies, niektoré funkcie našej webovej stránky nemusia byť k dispozícii, alebo sa môže stať, že ich nebudete môcť používať komfortne.

Možnosti nastavenia sa nevzťahujú na súbory cookies nastavené inými poskytovateľmi počas vašej návštevy webových stránok tretích strán.

5. Webová analytika (Google Analytics)

Službu Google Analytics poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“), pričom táto služba je bežný nástroj na webovú analýzu k vyhodnocovaniu používania webových stránok. Informácie o vašom používaní webových stránok generované súbormi cookies sa obvykle ukladajú na servery Google v USA. Službu Google Analytics využívame s prídavnou funkcionalitou z ponuky spoločnosti Google na anonymizáciu IP adries: IP adresu za bežných okolností ukladá spoločnosť Google už v rámci EÚ a iba vo výnimočných prípadoch v skrátenej forme v USA, a vo všetkých prípadoch sa ukladá iba v skrátenej forme.

Podľa poskytovateľa nie je IP adresa zadaná vaším prehľadávačom v súvislosti s Google Analytics kombinovaná s inými údajmi.

Zhromažďovaniu a analýze vašich údajov spoločnosťou Google je možné predchádzať stiahnutím a inštaláciou plug-in prehľadávača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze. Okrem toho je možnú ukladaniu cookies predchádzať príslušným nastaveným prehliadača (viď časť 4. „Cookies“).

.

6. Externé odkazy

Naša webové stránky môžu obsahovať elektronické odkazy na webové stránky tretích strán. Po kliknutí na link nemáme žiadny vplyv na spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov prenášaných tretím stranám (napríklad vaša IP adresa alebo URL našej webovej stránky, kde sa nachádza odkaz). Za spracúvanie takýchto osobných údajov tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V takýchto prípadoch platí oznámenie o ochrane osobných údajov tretej strany.

7. Bezpečnosť

Naši zamestnanci a spoločnosti poskytujúce služby, s ktorými máme zmluvné vzťahy, sú povinní/é zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať pravidlá stanovené v platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaručiť úroveň ochrany zodpovedajúcu príslušnému riziku a chrániť vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, najmä pred rizikami spojenými s neúmyselným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením alebo neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v závislosti od technologického vývoja.

8. Dôvernosť e-mailovej komunikácie

Ak pošlete e-mail na adresu spoločnosti Desitin prostredníctvom tejto webovej stránky, údaje sa prenášajú v šifrovanej forme.

9. Vaše práva v postavení dotknutej osoby

Uplatňovanie vašich práv: Na uplatnenie vašich práv v postavení dotknutej osoby, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka, použite, prosím, údaje v časti 1. „Prevádzkovateľ osobných údajov“. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť, aby sme vedeli jasne identifikovať vašu osobu.

Právo na informácie a prístup (čl. 13, 14 GDPR): Máte nárok na to, aby sme vám poskytovali informácie o spracovaní vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať o potvrdenie či spracúvame akékoľvek osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.

Právo na opravu a vymazanie (čl. 16, 17 GDPR): Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Ak poskytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, informujeme ich o oprave v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Za predpokladu splnenia podmienok stanovených právnymi predpismi ,máte právo na to, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Uvedená situácia platí najmä v prípadoch, keď:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • právnym základom na spracovanie bol výlučne váš súhlas a tento súhlas ste odvolali,
 • namietali ste voči priamemu marketingu,
 • namietali ste voči spracovaniu na základe našich oprávnených záujmov ako právneho základu z dôvodov, ktoré súvisia s vašou konkrétnou situáciou a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Pri poskytovaní vašich údajov tretím stranám ich informujeme o vymazaní v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Dovoľujeme si upozorniť, že vaše právo na vymazanie podlieha obmedzeniam. Napríklad, nie sme povinní, ani nemáme povolenie vymazávať žiadne údaje, ktoré musíme naďalej uchovávať z dôvodu zákonných lehôt stanovených na uchovávanie údajov na základe platných právnych predpisov. Podobne údaje, ktoré potrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, sú z vášho práva na vymazanie vylúčené.

Obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR): Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak sú na tento účel splnené podmienky stanovené platným právnym predpisom. Uvedené platí najmä v prípadoch, keď:

 • ste vyslovili námietky proti presnosti vašich osobných údajov, a to až do momentu, kedy sme schopní opraviť alebo overiť presnosť,
 • spracúvanie sa vykonáva nezákonne a vy požadujete obmedzenie použitia namiesto vymazania (viď. vyššie),
 • vaše údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy tieto údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,
 • namietali ste proti spracovaniu z osobných dôvodov, a to až do momentu, kým nebude zistené, či vaše záujmy prevládajú.

Ak právo na obmedzenie spracovania existuje, príslušné údaje označíme s cieľom zabezpečiť, že tieto údaje budú naďalej spracúvané len v rámci úzkych obmedzení vzťahujúcich sa na takéto obmedzené údaje (t.j. najmä na účely obhajoby právnych nárokov alebo s vaším súhlasom).

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): Máte právo vyžiadať si prístup k vašim osobným údajom, ktoré boli predmetom prenosu a ktoré nám boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požiadať - ak je to technicky možné – o prenos údajov tretej strane.

Právo namietať (čl. 21 GDPR): Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, ak je takéto spracúvanie založené na oprávnenom záujme ako právnom základe. Navyše, vždy môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na marketingové účely.

Odvolanie súhlasu (čl. 7 ods. 3 GDPR):: Ak ste nám udelili váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, tento súhlas môžete vždy odvolať bez udania dôvodov s účinnosťou do budúcna. Zákonnosť spracúvania vašich údajov zostane nedotknutá až do odvolania súhlasu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Za týmto účelom sa môžete konkrétne obrátiť na dozorný orgán, ktorý je príslušný podľa adresy vášho bydliska alebo podľa krajiny, alebo na dozorný orgán, ktorý je príslušný vo vzťahu k nám (v prípade Slovenskej republiky na Úrad na ochranu osobných údajov, viď. https://dataprotection.gov.sk/uoou/), alebo orgán, ktorá je príslušný pre skupinu podnikov Destin. Ide o:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
("Úrad na ochranu osobných údajov a slobodu informácií v Hamburgu")

10. Zmeny Oznámenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Desitin si vyhradzuje právo zmeniť obsah tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v súlade s požiadavkami právnych predpisov. Prosíme vás, aby ste sa sami informovali o aktualizáciách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

11. Kontaktné údaje

Ak sa chcete s nami spojiť, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v časti 1.

Posledná aktualizácia: august 2021