+421 2 5556 3810
Kontakt

Štúdia v ČR

Štúdia Concentrix® prebehla v Českej republike s výbornými výsledkami!

V rokoch 2019 až 2020 prebehla v Českej republike štúdia s názvom Multicentrické klinické pozorovanie: Concentrix® a jeho použitie u pacientov s príznakmi poruchy aktivity a pozornosti.

Túto štúdiu vykonala Klinika detskej neurológie LF MU a FN Brno v spolupráci s Inštitútom bioštatistiky a analýz LF MU Brno, oddelením detskej neurológie FN Ostrava a Neurologickou klinikou FN Plzeň.

Porucha aktivity a pozornosti je jednou z najčastejšie diagnostikovaných porúch v detskom veku. Prejavuje sa opozičným vzdorom, poruchami správania, učenia, zmenami nálad alebo úzkosťou. Deti môžu mať problémy v sociálnom prispôsobení, prejavujú sa hyperaktívne, zvyšuje sa u nich nepokoj, nedokážu adekvátne regulovať svoje emócie a správanie, sú menej obratné, vyskytujú sa časté problémy s koncentráciou a pozornosťou.

V školskom veku majú deti často problémy s dodržiavaním školského režimu, čo môže spôsobiť napríklad neúspešnosť v učení aj v prípade intelektovo dobre vybaveného dieťaťa. Pripájajú sa tiež emočné ťažkosti, problémy v sociálnych vzťahoch, poruchy sebahodnotenia, problémy v správaní. Až 80% detí si prenáša neriešenú ADHD aj do dospelého veku.

Účinnosť doplnku stravy Concentrix® bola testovaná pomocou štandardizovaných psychologických testov a získané dáta boli potom štatisticky spracované.

  • V skupine pacientov bolo potvrdené významné zlepšenie pozorovaných príznakov porúch aktivity a pozornosti medzi prvým a tretím monitorovaním, a to aj v rámci jednotlivých subškál, so štatistickou významnosťou.
  • V prípade selektívnej pozornosti došlo medzi prvým a tretím stretnutím k významnému zvýšeniu počtu spracovaných položiek. V počte chýb ani vo váženom skóre nebola preukázaná významná zmena.
  • Ďalej podľa poznámok uvedených rodičmi bolo navyše spozorované zlepšenie po nasadení Concentrixu® u 25 detí, u 2 detí rodičia nevypozorovali zmenu a u zvyšných 10 detí nebolo subjektívne hodnotenie rodičom vyplnené.

V prípade záujmu o ďalšie informácie k štúdii nás prosím kontaktujte na e-maile: kousalikova@desitin.cz